تعداد مقالات: 11
1. تأثیر حضور بانوان در هیأت‌مدیره بر مسئولیت‌پذیری اجتماعی شرکت‌‌ها

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 1-16

عبدالحسین برشد؛ فریده عرفانی؛ سمیرا ابراهیم قوچی


2. تأثیر راهبری شرکتی بر شفافیت و همزمانی بازده سهام

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 4-24

محمدرضا مهربان پور؛ معصومه کاظمی


4. چالش‌های حسابداری مرسوم در تحقق حسابداری زیست محیطی

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 25-34

رویا منصورلکورج


5. حسابرسی داخلی، راهبری شرکتی و مدیریت ریسک

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 30-40

هنگامه نظری؛ مصطفی قناد


6. محافظه‌کاری در حسابداری و مروری جامع بر پژوهش‌های آن در ایران

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 35-58

معصومه مستخدم صادق؛ جهانگیر رضوانی


7. مسئولیت‌پذیری اجتماعی شرکت‌ها در کشورهای مختلف جهان

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 41-51

مرتضی کاظم پور


8. مسئولیت‌پذیری اجتماعی شرکت‌ها

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 59-75

سمیه امیری


9. سرمایه فکری و مروری جامع بر پژوهش‌های آن در ایران

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 52-71

مهدی مرانجوری؛ جهانگیر رضوانی


11. تئوری و تحقیق حسابداری: عصر تجربه‏ گرایی نوین

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 103-134

انور بایزیدی