دانشگاه تهران دانشکدگان فارابی دانشکده مدیریت و حسابداری

فصلنامه علمی تخصصی راهبردهای حسابداری اهداف و چشم اندازهای ذیل را دنبال میکند:

۱- هدف اصلی فصلنامه معرفی مقالات نوین میباشد، زیرا این نوع مقالات در زندگی شاغلان در حرفه و عزیزانی که مشغول به تحصیل تأثیر زیادی خواهد داشت،

۲- چاپ مقالات در زمینه های مختلف مرتبط با حسابداری و میان رشته ای که دارای روش های نوین باشند،

۳-فراهم شدن زمینه برای گرایشات مختلف کاربردی حسابداری، حسابرسی و مالی،

۴- رشد استعدادها در زمینه های مختلف و کمک به ایجاد شرایط ارتقاء دانشجویان محترم در دانشگاه تهران و سایر دانشگاه های کشور، و

۵-بر طرف نمودن نیاز دانشجویان تحصیلات تکمیلی چشم انداز رشد و تعالی را با استعانت از خالق ن والقلم و ما یسطرون برای رشته حسابداری و رشته های مرتبط فراهم خواهد کرد.