دانشگاه تهران دانشکدگان فارابی دانشکده مدیریت و حسابداری

داوران فصلنامه علمی تخصصی راهبردهای حسابداری:

1- دکتر محمدرضا مهربان پور عضو محترم هیئت علمی دانشگاه تهران،

2- دکتر محمد کاشانی پور عضو محترم هیئت علمی دانشگاه تهران،

3- دکتر محمد ندیری عضو محترم هیئت علمی دانشگاه تهران،

4- دکتر امید فرجی عضو محترم هیئت علمی دانشگاه تهران،

5- دکتر مرتضی کاظم پور عضو محترم دانشگاه خوارزمی،و

6- اعضای محترم هیئت علمی سایر دانشگاه های کشور،

7- دانشجویان محترم مقطع دکتر دانشگاه تهران.