دانشگاه تهران دانشکدگان فارابی دانشکده مدیریت و حسابداری

سردبیر


حیدر ربیعی دانشجوی مقطع دکتری
استاد مدعو دانشگاه های تهران، خوارزمی و فرهنگیان
مشاور ارشد استراتزیهای مالی، اقتصادی و سرمایه گذاری

حسابداری

مدیر مسئول


حیدر ربیعی دانشجوی مقطع دکتری
استاد مدعو دانشگاهای تهران، خوارزمی و فرهنگیان
مشاور ارشد استراتژیهای مالی، اقتصادی و سرمایه گذاری

حسابداری

اعضای هیات تحریریه


دکتر محمدرضا مهربان پور استادیار دانشگاه تهران
عضوی هیئت علمی دانشگاه تهران

حسابداری

اعضای هیات تحریریه


دکتر محمد کاشانی پور دانشیار دانشگاه تهران
عضو هیئت علمی دانشگاه تهران

حسابداری

اعضای هیات تحریریه


دکتر محمد ندیری استادیار دانشگاه تهران
عضو هیئت علمی دانشگاه تهران

مدیریت مالی

اعضای هیات تحریریه


دکتر مرتضی کاظم پور دکترای حسابداری، دانشگاه تهران
عضو هیئت علمی دانشگاه خوارزمی

حسابداری