دانشگاه تهران دانشکدگان فارابی دانشکده مدیریت و حسابداریبا نام خداوند دانا و با عزم راسخ و توکل بر خداوند متعال و کمک گرفتن از اساتید محترم دانشگاه تهران دانشکدگان فارابی و دانشجویان عزیز فصلنامه راهبردهای حسابداری پس از وقفه طولانی مجددا کار خود را از سر خواهد گرفت و در حال حاضر در تدارک بررسی مقالات ارسال شده و نشر آنها در شماره اول پاییز 1402 میباشد. لذا به جهت تسهیل این مهم از همه علاقه مندان به انتشار علم و دانش موضوع این فصلنامه دعوت میشود تا مقالات خود را در اولین شماره جدید منتشر گردد.