تأثیر راهبری شرکتی بر شفافیت و همزمانی بازده سهام

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی دانشگاه تهران

2 -