دانشگاه تهران دانشکدگان فارابی دانشکده مدیریت و حسابداری

نویسندگان

1 عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد چالوس

2 کارشناسی ارشد حسابداری

چکیده

 موفقیت هر سازمان در دنیای امروز به شناسایی، اندازه‌گیری، مدیریت و کنترل صحیح دارایی‌ها بستگی دارد. امروزه رشد و اهمیت سرمایه‌های فکری به عنوان یک ابزار مؤثر در تقویت مزیت رقابتی سازمان‌ها به طور وسیعی مشاهده شده است. در عصر فرا رقابتی، سازمان‌ها با محیطی روبه‌رو هستند که دارای پیچیدگی‌های بسیاری می‌باشد. لذا سازمان‌ها برای بقا و پیشرفت خود با چالش‌های جدیدی مواجه خواهند شد که برای بیرون رفتن از این چالش‌ها باید به توسعه و تقویت مهارت‌ها و توانایی‌های درونی توجه بیش‌تری کنند و این کار جز از راه مبانی دانش سازمانی و سرمایه فکری حاصل نمی‌شود. با توجه  به اهمیت بسیار زیاد سرمایه فکری در ایجاد و افزایش ارزش سازمان‌ها و همچنین دارا بودن مزیت‌های رقابتی برای سازمان‌ها، در این مقاله به مفاهیم و تعاریف سرمایه فکری، عناصر تشکیل دهنده و اهداف اندازه‌گیری سرمایه فکری پرداخته شد و برای ارائه دید وسیع‌تری از مفهوم سرمایه فکری، بیش از50 مقاله در این حوزه مورد بررسی قرار گرفت.