دانشگاه تهران دانشکدگان فارابی دانشکده مدیریت و حسابداری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی موسسه آموزش عالی طبرستان چالوس

2 کارشناس ارشد حسابداری، مؤسسه آموزش عالی شفق تنکابن

چکیده

در سال‌های گذشته افزایش قابل‌توجهی در میزان اشتغال زنان در جامعه مشاهده شده است. علت این مسئله وجود استعدادهای فراوان و شایستگی‌های آنان در زمینه مدیریت است. بنابراین، نگاهی جدید به مدیریت زنان در کشورهای در حال توسعه در حال ظهور است. ازاین‌رو، هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی تأثیر حضور مدیران زن در هیأت‌مدیره بر مسئولیت‌پذیری اجتماعی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. برای اندازه‌گیری مسئولیت‌پذیری اجتماعی شرکت‌ها از روش تحلیل محتوی استفاده شده است. جامعــه‌ آمــاری پژوهــش حاضــر کلیــه‌ شــرکت‌های پذیرفته شــده در بــورس اوراق بهـادار تهـران اسـت کـه از ایـن تعـداد 150 شـرکت بـه عنـوان نمونـه‌ آمـاری انتخـاب شـده است. برای تجزیه و تحلیل و آزمون فرضیات پژوهش از نرم افزار ایویوز استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان می‌دهند که بین حضور مدیران زن در هیأت‌مدیره و مسئولیت‌پذیری اجتماعی شرکت‌ها رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.