دانشگاه تهران دانشکدگان فارابی دانشکده مدیریت و حسابداری

نویسندگان

1 کارشناس ارشد حسابداری، دانشگاه فردوسی مشهد

2 دانشجوی دکتری حسابداری، دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

حسابرسی داخلی به عنوان ابزار نظارتی در سازمان، امکان مدیریت بهتر فعالیت‌ها را برای تصمیم‌گیرندگان درون‌سازمانی فراهم می‌کند. باتوجه به این‌که حسابرسان داخلی مسئولیت نظارت بر عملیات و کنترل فعالیت‌های مدیریت را بر عهده دارند؛ نقش مهمی در نظام راهبری شرکت ایفا می‌کنند. راهبری شرکتی، سازوکار هدایت و کنترل سازمان است که توازن مناسبی را میان آزادی مدیریت، رعایت حقوق ذی‌نفعان و پاسخگویی فراهم می‌آورد. از طرف دیگر حسابرسی داخلی به تصمیم‌گیری در شرایط بحرانی کمک کرده و نسبت به صحت مدیریت ریسک در سازمان اطمینان معقولی را فراهم می‌کند. بنابراین، برخی از تحلیل‌گران، حسابرسی داخلی ضعیف را نشانه‌ای از ریسک شکست راهبری شرکتی می‌شناسند. در این نوشتار به روابط میان حسابرسی داخلی، راهبری شرکتی و مدیریت ریسک پرداخته می‌شود و براهمیت نقش روزافزون حسابرسی داخلی در سازمان تأکید می‌شود.