دانشگاه تهران دانشکدگان فارابی دانشکده مدیریت و حسابداری

نویسنده

کارشناسی ارشد حسابداری، دانشگاه تهران

چکیده

اقتصادهای مدرن مبتنی بر معاملات فرا مرزی و جریان آزاد سرمایه هستند. بیش از یک سوم کل تراکنش­های مالی فراتر از مرز­ها رخ داده و انتظار می­رود تعداد آن­ها افزایش یابد. در گذشته، باتوجه به اینکه کشورهای مختلف، هر یک استانداردهای حسابداری خود را داشتند، فعالیت­های فرا مرزی این چنینی پیچیده بود. وقتی از استانداردهای ملی استفاده میشود، ممکن است مقادیر گزارش شده در صورتهای مالی بر مبناهای متفاوتی محاسبه شوند.ممکن است قابلیت مقایسه، شفافیت و قابلیت اتکا زیر سوال باشد. برای رفع این پیچیدگی هم لازم است جزییات استانداردهای ملی  بررسی شود، زیرا حتی تفاوت کوچکی در الزامات می­تواند تاثیر بزرگی در اندازه­گیری سود و ارزش شرکت­ها، عملکرد مالی، وضعیت مالی گزارش­شده شرکت داشته باشد.  این یکی از دلایل مهم ایجاد استانداردهای بین المللی گزارش­گری مالی(IFRS) است. این مقاله، با توجه به اهمیت این استانداردها از یک سو و الزامی شدن استفاده از آن برای شرکت‌های بزرگ بورسی در ایران از سال 1395 سعی دارد تا سیر تکامل استانداردها و پیدایش استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی (IFRS)، مفهوم، مزایا، چالش­های توسعه و معایب به کارگیری  آنها را مرور نماید و هدف آن آشنا نمودن علاقه­مندان و دانشجویان با موضوع است.

کلیدواژه‌ها