استانداردهای بین المللی گزارشگری ؛ مزایا و معایب به کارگیری آنها

نویسنده

کارشناسی ارشد حسابداری، دانشگاه تهران