دانشگاه تهران دانشکدگان فارابی دانشکده مدیریت و حسابداری

نویسنده

دانشجوی کارشناسی ارشد حسابداری، دانشگاه تهران

چکیده

رضایت شغلی نقش بسزایی در بهبود و پیشرفت سازمان، بهداشت و سلامت نیروی‌کار ایفا می‌کند، با توجه به این موضوع که بخشی از نیروی‌کار را بانوان تشکیل می‌دهند، مسئله رضایت شغلی بانوان شاغل از مسائل بنیادین هر سازمانی به‌شمار می‌رود؛ زیرا وضعیت بانوان به‌عنوان بخشی از نیروی‌کار به دلیل وظایف خانه‌داری و همسرداری، با شرایط کاری مردان متفاوت است. توجه به فعالیت‌های مسئولیت‌اجتماعی، نیازهای بانوان شاغل و رفع نیاز‌ها، منجر ‌به ایجاد رضایت و بهبود کیفی زندگی آن‌ها می‌گردد و رضایت بیش‌تر، کارایی و تلاش مضاعف و بازده کاری بهتر را در‌پی خواهد داشت.ازاین‌رو، در این مقاله به بررسی نقش و جایگاه رضایت شغلی بانوان در مسئولیت‌پذیری اجتماعی شرکت‌ها پرداخته می‌شود.