دانشگاه تهران دانشکدگان فارابی دانشکده مدیریت و حسابداری

نویسنده

دانشجوی دکتری حسابداری، دانشگاه تهران

چکیده

شرکت‌ها با آن ‌که بنگاه اقتصادی محسوب می‌شوند؛ در اصل می‌توان آن‌ها را نیز نهادی اجتماعی در نظر گرفت. ازاین‌رو، آن‌ها باید به پیامدهای اجتماعی فعالیت‌های خود توجه کنند. به همین دلیل، در سال‌های گذشته، مسئولیت‌پذیری اجتماعی به‌عنوان عنصر مهارکننده برای قدرت، تأثیر و تخلفات شرکت‌ها اهمیت و مقبولیت زیادی پیدا کرده است و یکی از موارد مهم در مسئله خودکنترلی و نظارت درونی به شمار می‌رود. علاوه بر این، ادراک هر چه بیش‌تر ذی‌نفعان از حقوق خود و نیاز به حفظ و نگهداری از محیط‌زیست برای نسل‌های آتی نیز ضرورت مسئولیت‌پذیری اجتماعی را تقویت کرده است. ازاین‌رو، برای درک هر چه بهتر مفهوم مسئولیت‌پذیری اجتماعی شرکت‌ها، ابتدا کلیات، مفاهیم اولیه و نظریه‌های مختلف بیان شدند. سپس، پژوهشی از ولفورد (2004) در حوزه مسئولیت‌پذیری اجتماعی در کشورهای مختلف جهان و در نهایت، توجه به این مفهوم در بورس و بازارهای برخی از کشورهای جهان مانند ژاپن، استرالیا و عمان بررسی شد.