تئوری و تحقیق حسابداری: عصر تجربه‏ گرایی نوین

نویسنده

دانشجوی دوره دکتری حسابداری، دانشگاه تهران