نویسنده = مصطفی قناد
تعداد مقالات: 1
1. حسابرسی داخلی، راهبری شرکتی و مدیریت ریسک

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 30-40

هنگامه نظری؛ مصطفی قناد