دانشگاه تهران دانشکدگان فارابی دانشکده مدیریت و حسابداری

حسابرسی داخلی، راهبری شرکتی و مدیریت ریسک
حسابرسی داخلی، راهبری شرکتی و مدیریت ریسک

هنگامه نظری؛ مصطفی قناد

دوره 1، شماره 1 ، خرداد 1396، ، صفحه 30-40

چکیده
  حسابرسی داخلی به عنوان ابزار نظارتی در سازمان، امکان مدیریت بهتر فعالیت‌ها را برای تصمیم‌گیرندگان درون‌سازمانی فراهم می‌کند. باتوجه به این‌که حسابرسان داخلی مسئولیت نظارت بر عملیات و کنترل فعالیت‌های ...  بیشتر