نشریه دانشجویی راهبردهای حسابداری (ACCSTRAREG) - واژه نامه اختصاصی