اعضای هیات تحریریه

سردبیر

مرتضی کاظم پور

حسابداری دانشجوی دکتری حسابداری، دانشگاه تهران

m.kazempourut.ac.ir

مدیر مسئول

مرتضی کاظم پور

حسابداری دانشجوی دکتری حسابداری، دانشگاه تهران

m.kazempourut.ac.ir

اعضای هیات تحریریه

دکتر رضا تهرانی

مدیریت مالی استاد، دانشگاه تهران

rtehraniut.ac.ir

دکتر محمد کاشانی پور

حسابداری دانشیار، دانشگاه تهران

kashanipourut.ac.ir

دکتر محمدعلی آقایی

حسابداری دانشیار، دانشگاه تربیت مدرس

aghaeimnodares.ac.ir

دکتر محمدرضا مهربان پور

حسابداری استادیار، دانشگاه تهران

mehrabanpourut.ac.ir

دکتر سحر سپاسی

حسابداری استادیار، دانشگاه تربیت مدرس

sepasimodares.ac.ir

دکتر محمد ندیری

مدیریت مالی استادیار، دانشگاه تهران

m.nadiriut.ac.ir

مژده کدخدایی

حسابداری دانشجوی دکتری حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات

kadkhodaee.mojdehyahoo.com

محمد مهدی دانا

حسابداری عضو هیات علمی دانشگاه خلیج فارس، بوشهر

mohammadmedidanagmail.com