نویسنده = جهانگیر رضوانی
تعداد مقالات: 1
1. محافظه‌کاری در حسابداری و مروری جامع بر پژوهش‌های آن در ایران

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 35-58

معصومه مستخدم صادق؛ جهانگیر رضوانی